चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बागमती प्रदेश, नेपाल